1. Algemene voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle (reclame)uitingen, diensten, producten en materialen van
Beauty Unlimited en de medewerkers van Beauty Unlimited. Wanneer er specifieke overeenkomsten worden
gesloten, zoals behandelovereenkomsten met opdrachtgever, worden deze algemene voorwaarden geacht daar
onderdeel van uit te maken.
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Schoonheidssalon: Schoonheidsspecialisten die werkzaam zijn bij Beauty Unlimited en
behandelingsovereenkomst sluiten met de opdrachtgever;
1.2 Opdrachtgever: degene die voor zichzelf of voor een bepaalde derde een behandelingsovereenkomst sluit
met de schoonheidsspecialist;
1.3 Consument : de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruikt
maakt van de diensten van Beauty Unlimited
1.4 Overeenkomst: de overeenkomst voor een behandeling en/of levering van producten op het gebied van de
uiterlijke verzorging; Inspanningen salon
De schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De schoonheidssalon
zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijzigingen
of aanvulling van de behandeling.
2. Afspraken en annuleringen
2.1. Opdrachtgever dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de
afspraak bij schoonheidssalon melden. Indien opdrachtgever deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de
schoonheidssalon 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan opdrachtgever berekenen met een
minimum van € 39,50,- Bij een abonnement, kuur of een pakket vervalt de afspraak bij geen tijdige annulering.
Indien de consument meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de
schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium berekenen. Bij meer
dan vijftien minuten later aankomen dan de afgesproken tijd in de salon, kan de schoonheidssalon de afspraak
annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen met een minimum van € 82,50- Bij een No Show (de
afspraak niet nakomen zonder enige vorm van berichtgeving mag de schoonheidssalon het volledige honorarium van
de behandeling in rekening brengen met een minimum bedrag van €82,-. Behoudens tegenbewijs strekt de
administratie van de schoonheidssalon tot het volledige bewijs dat de b50ewuste afspraak is gemaakt.
2.2 De schoonheidssalon zal zich naar redelijkheid inspannen om deze kosten zoveel mogelijk te beperken
3. Betaling
3.1 De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd
en/of zolang de voorraad strekt. De opdrachtgever dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de
behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen
3.2 Prepaid pakketten en kuren hebben een geldigheidsduur van 1 jaar. Er wordt op vooruitbetaalde kuren en pakketten geen restitutie verleend.
4. Persoonsgegevens & Privacy
De opdrachtgever voorziet de schoonheidssalon voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de
schoonheidssalon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De schoonheidssalon
neemt de persoonlijke gegevens van opdrachtgever op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De
schoonheidssalon behandelt de gegevens van de consument volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming
Persoonsgegevens. De schoonheidssalon zal gegevens van de consument niet verkopen of verhuren aan derden
zonder schriftelijke toestemming vooraf van de opdrachtgever.
5. Geheimhouding
De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de opdrachtgever
heeft mede gedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is
meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een
wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie
aan derden te verstrekken.
6. Aansprakelijkheid
De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de
schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over
relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De
schoonheidsspecialist is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die
de consument heeft meegenomen naar de salon.
7. Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product mag bij herroeping niet gebruikt zijn en in de originele staat geretourneerd worden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

  1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst, mits de dienst of een gedeelte van de dienst nog niet is afgenomen.
  2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8. Klachten
Indien de consument een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch
binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de schoonheidssalon en de
behandelende schoonheidsspecialiste. De schoonheidssalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat
antwoord geven. Indien de schoonheidssalon en de klager niet tot een overeenstemming kunnen komen, kan de
klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
9. Beschadiging & diefstal
De schoonheidssalon heeft het recht van de opdrachtgever een schadevergoeding te eisen indien de opdrachtgever
of consument meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.
10. Behoorlijk gedrag
De consument behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de
consument na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidssalon het
recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.
11. Recht
Op elke overeenkomst tussen de schoonheidssalon en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. In
geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds
bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot
stand komen van de overeenkomst.
Versie 1.1
2 januari 2019

close

Ontvang deals en nieuws op het gebied van beauty en gezondheid!